26.8 C
San Gavino Monreale
martedì, 27 Luglio 2021

Fueddus de Sentidu

Emergenza sanitaria

I nostri lettori ormai conoscono Baìngiu, arzillo “vecchietto” (così ci piace immaginarlo) che ha deciso di farci compagnia con i suoi “Contus e contixeddus de bixinau” sulle nostre pagine.

Baìngiu ci ha scritto nuovamente in questi giorni difficili, rievocando immagini di un passato altrettanto complicato, forse di più di questo presente. Immagini che possono aiutare a ricollocare le nostre paure e le nostre speranze in un quadro più ampio.

Come di consueto, ci mettiamo seduti accanto a lui per ascoltare le sue parole, da appassionati di “contixeddus” della nostra terra.

“Fueddus de Sentidu”

Tempus esti passau da suttim’otta,
is cristionis no funti mancàdas,
in Bidda et a foras.

In su rispettu de chi ascuttada,
no si deppidi fueddai pò forza.
Candu du faisi deppi essi cun sentidu,
su fueddu esti cosa preziosa.

Is prusus creinti che sa libertade s’agattada scetti in cussu che mellus praxidi,
faendi e sciaendi cummenti si fossidi a domu nosta.

Custus tempus mostànta sa piccollesa des cosas,
angosciant nosu pò càntu pittias fossinti is sicuresas nostas.

In su mentris innantis a sa prova
nàradanta puru cummenti a sa Vida si torridi a castiai cun sentidu,
cumprendi s’importantia des cristionis,

Cosa manna cust’otta deppeusu pasci,
cun sperantia e totus in paris
castiendi a su crasi, as fillus nostus et a Mammai.

Parridi attesu candu Issa cumbattia pò nosu,
tando fiada guerra e prima ancora “Spagnola”.

Chena nudda ma cun sentidu,
is feminas nostas pottànta in su coru fortesa,
amori pò totus.

Is bixinaus parrianta biddas,
et ogniunu pò cosa sua,
fàiada pò cèntu,
cun sperantia en su Sègnore.

Cust’otta toccada a nosu,
et a totus in pari, unu fueddu obia nai.

Cun fidùcia e sperantia, cummenti a fradis deppeusu castiai.
Pitticus et mattuccus, pò ogniunu c’esti de fai,
pò su beni nostu, a domu deppeusu abarrai.

In s’attesa de mellus tempus,
unu salludu et arregodaisì: “pottai sentidu”.

Baìngiu

- Pubblicità -

Articoli correlati

- Pubblicità -

Ultime News